Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Munkaerő-piaci programok
Pályázatok
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Hírlevelek
Nyomtatványok
Tájékoztatók
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
TÁJÉKOZTATÓ a munkahelymegőrző támogatást kérelmező munkaadók részéreNyomtatás
A munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésének, foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítésének 2014. évi támogatására indított központi munkahelymegőrző program

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban NGM) – az NGM/28463/2 (2013) számú miniszteri döntés alapján – a megyei (fővárosi) kormányhivatalokmunkaügyi központjai (a továbbiakban: munkaügyi központok) részére, a munkaügyi központok által decentralizáltan megvalósítandó központi programot indított a munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésének, foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítésének a 2014. évi támogatására. A programra 300 millió forint áll rendelkezésre.

 

A program célja: vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a csoportos létszámleépítések megelőzése, a meglévő munkahelyek megtartásának elősegítése a munkáltatók átmeneti működési problémáinak kezelése, gazdasági szerkezetváltásának, foglalkoztatási struktúraváltásának segítése.

 

A program révén a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésze központi keretéből külön forráshoz juthatnak azok a munkaügyi központok, amelynek illetékességi területén működő munkaadó 2014. év folyamán legalább 50 főt érintő olyan csoportos létszámleépítést terveznek végrehajtani, amely az adott térség vonatkozásában jelentősnek tekinthető, a térség munkaerő-piacát rendkívül hátrányosan érinti, és a munkaügyi központ munkahelymegőrzés támogatást indokoltnak tart. Munkaerő-piaci szempontból hátrányosabb helyzetben lévő térségekben működő munkaadókat érintve akkor, ha azok legalább 25 fő csoportos létszámleépítését tervezik. A program esetében ezek közé Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés megye települései tartoznak, ahol az alacsonyabb létszámot foglalkoztató vállalkozások is támogatáshoz juthatnak.

 

A munkaügyi központ forrás-kiegészítésre irányuló kérelmet az NGM-hez tehát abban az esetben terjeszthet be, amennyiben olyan munkaadó munkahelymegőrzéséhez szándékozik támogatást nyújtani, amellyel közvetve legalább 25 fő munkavállaló munkahelyét hosszú távon meg lehet őrizni.

 

A munkahelymegőrzés célú támogatás havi mértéke munkavállalónként a kötelező legkisebb munkabér összegének legfeljebb 120 %-a (2014. évben 121 800 Ft) lehet, és legfeljebb 6 hónap időtartamra nyújtható. A központi forrás-kiegészítés nem haladhatja meg a támogatáshoz szükséges forrás 75%-át. A munkaügyi központok a központi forrásra vonatkozó kérelmeiket 2014. február 1-jétől folyamatosan nyújthatják be az NGM-hez, melynek végső időpontja 2014. június 30.

 

A munkaadó munkahelymegőrzést célzó kérelmét a program esetében is a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 18. §-ában, illetve a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 18/C. §-ában foglaltak szerint a területileg illetékes Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez, a Főváros tekintetében Kerületi Munkaügyi Kirendeltségéhez (a továbbiakban munkaügyi kirendeltség) nyújthatja be.

 

A támogatás a Rendelet 27. §-a (3) bekezdése alapján az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható.

 

Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok illetve az Európai Unió közösségi forrásai) forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, fenti jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200.000,- eurónak, közúti szállítás esetén 100.000,- eurónak megfelelő forintösszeget. 

 

Nem nyújtható de minimis támogatás az Európai Közösség létrehozásáról szóló Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak, a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak.

 

Nem nyújtható de minimis támogatás továbbá az exporttal kapcsolatos tevékenységek (különösen: az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával, működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás) támogatásához, széniparban tevékenységet folytató vállalkozásnak, teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásnak valamint a nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére sem.

 

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalmát a 37/2011. (III.22.) Korm.rendelet 6. §-a határozza meg.

 

A támogatást kérőnek írásban kell nyilatkoznia a kérelem benyújtását megelőző három év alatt kapott de minimis támogatásokról.

 

A munkaügyi központ forrásbiztosításra kérelmet csak abban az esetben terjeszthet be az NGM-hez, ha a munkaadó az alábbi speciális feltételeknek megfelel:

 

·        ha a munkaadó – a kérelem benyújtásának időpontjában létszámleépítéssel érintett telephelyén meglévő legalább 50 fő, illetve munkaerő-piaci szempontból hátrányosabb helyzetű térségekben legalább 25 fő munkaviszonyának megszüntetésre irányuló szándékát jelzi az illetékes munkaügyi kirendeltség felé, vagy

·        ha a működési problémákkal küszködő, a fenti mértékű létszámleépítést jelző munkaadó létszámleépítéssel veszélyeztetett vagy felmondás alatt álló munkavállalójának munkaviszonya a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás eredményeként nem szűnik meg, és a továbbfoglalkoztatásra átvett munkavállalók száma a 25 főt eléri vagy meghaladja, és kellő garancia van arra, hogy az átvett munkavállalók foglalkoztatását az új munkáltató hosszú távon is biztosítani képes, és

·        a munkaadó nyilatkozik arról, hogy vállalja a munkavállalóknak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását (melynek megemeléséről a miniszter dönthet), és

·        a munkaadó kérelméhez csatolja az üzleti tervét, valamint a támogatott időszakot követő továbbfoglalkoztatásra és a foglalkoztatás hosszabb távú stabilizálására vonatkozó kibontakozási stratégiáját (melyben részletezi a humánerőforrást érintő elképzeléseit: pl. munkaerő-gazdálkodás, bérezés, képzés stb.).

 

A munkaügyi központ, vagy annak kirendeltsége a kérelmező munkáltató pénzügyi likviditási helyzetét külső szakértővel köteles megvizsgáltatni. Az ezzel kapcsolatos díj a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészét terheli.

 

A jogalap nélkül felvett munkahelymegőrzés célú támogatás visszakövetelése az eljárás általános szabályai szerint történik.

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésze központi keretéből forrás-kiegészítést a munkaügyi központok részére, a munkahelymegőrző támogatás általuk szükségesnek vélt finanszírozásához – legfeljebb 75 %-ban – biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a munkaadók közvetlenül nem nyújthatják be kérelmeiket a minisztériumhoz, ezért a területileg illetékes kirendeltséget keressék a munkahelymegőrző célú támogatást érintően, ahol a támogatás feltételeiről, a központi programban előírt külön kötelezettségekről tájékoztatást kaphatnak.

 

 

 

 

 

                                                                                               Nemzetgazdasági Minisztérium

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
Tel.: (34) 513-580 Fax.: (34) 323-159 E-mail: komaromkh-mk@lab.hu