Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Munkaerő-piaci programok
Pályázatok
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Hírlevelek
Nyomtatványok
Tájékoztatók
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Tájékoztató a Bérgarancia támogatásrólNyomtatás
A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás.

1. Ki veheti igénybe a támogatást?
2. Milyen célra igényelhető a támogatás?
3. Milyen mértékű támogatás állapítható meg?
4. Hogyan vehető igénybe a támogatás?
5. Milyen feltételekkel vehető igénybe a támogatás?
6. A kérelem elbírálása
7. A támogatás visszafizetése

1. Ki veheti igénybe a támogatást?

A bérgarancia támogatást - a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Btv.) 1. § (2) bekezdés b) pont szerinti - felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet veheti igénybe. Hivatkozott jogszabályhely szerinti gazdálkodó szervezetek: gazdasági társaság [Gt. 2. §-ában felsorolt szervezetek], közhasznú társaság, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, végrehajtói iroda, európai részvénytársaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, vízgazdálkodási társulat (vízközmű-társulat kivételével), erdőbirtokossági társulat, önkéntes kölcsönös biztosító- pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, egyesülés (ideértve az európai gazdasági egyesülést is), európai területi együttműködési csoportosulás, egyesület, alapítvány mindazon jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek fő érdekeltségeinek központja a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió területén található, továbbá az EGT állam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely az Btv. 1.§ (2) a) pontban írottak alapján felszámolás alatt állhat.

2013. január 1.-től lehetőség nyílik munkaerő-kölcsönzés és iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatás keretében foglalkoztatott munkavállalók után a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet részére meg nem fizetett szolgáltatási díj törvényben meghatározott részének megelőlegezésére is annak érdekében, hogy az így foglalkoztatott munkavállalók munkabére is biztosított legyen.

 

2. Milyen célra igényelhető a támogatás?

A bérgarancia támogatással a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásra előlegezhető meg.  

Bértartozás: a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkaadót - terhelő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó – a Cstv.[1]57. § (3) bekezdése szerint elszámolható – végkielégítést. A támogatás a felszámolás kezdő időpontja előtt megszűnt munkaviszonyból származó bértartozások fedezetéül is szolgál. Nem minősül munkabértartozásnak a nem munkaviszony keretében járó díjazás (így a megbízási és vállalkozási díj tekintetében fennálló tartozás). Kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet esetében a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó végkielégítés nem támogatható.

A Btv. rendelkezik arról is, hogy a felmondási védelem alatt álló munkavállalóknak a felszámolási eljárás befejezésekor esedékessé váló bérkövetelését - amennyiben annak kifizetésére nincs elegendő fedezet - a felszámoló köteles a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül a felszámolási zárómérleg elkészítését megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni, és a bérköveteléssel érintett munkavállaló részére kifizetni.

 

3. Milyen mértékű támogatás állapítható meg?

A támogatás mértékének meghatározásakor a fennálló - esedékes és forrás hiányában kiegyenlíthetetlen - munkabértartozás vehető figyelembe, amelynek összege jogosultanként – fő szabályként - nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét. Ha egy felszámolási eljáráson belül több részletben történik a támogatás igénybevétele, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, akkor a támogatás következő évben történő igénylése esetén a jogosultság szempontjából a magasabb összeg alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. Támogatásként a jogosultanként meghatározott (a bérfizetési napon fennálló) bértartozásnak - a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnél rendelkezésre álló - saját forrással csökkentett összege állapítható meg.

A Btv legfeljebb további kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatás mérlegelési jogkörben történő megállapítását is lehetővé teszi a törvényi feltételek fennállása esetén. Iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó cég esetében mérlegelési jogkörben megállapított támogatás nyújtására nincs lehetőség.

 

4. Hogyan vehető igénybe a támogatás?

A támogatás iránti kérelmet a törvényben meghatározott formanyomtatvány teljes körű elektronikus kitöltésével és kinyomtatásával, valamint a kötelező mellékletek (a munkavállalók részére járó bértartozást kimutató "ADATLAP", és lehetőség szerint a felszámolást elrendelő jogerős végzés) csatolásával a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes Budapest Főváros/megyei kormányhivatal munkaügyi központjához kell benyújtani. A kérelem kitöltéséhez az elektronikus felület az alábbi linken érhető el: https://tea.munka.hu Az Adatlapot csak elektronikus formában, a kérelmet papír alapon is, a kérelem mellékleteit pedig papír alapon kell benyújtani. Az eljárás illetékmentes. A kérelem benyújtására a felszámoló vagy meghatalmazottja jogosult. Ez utóbbi esetben meghatalmazás csatolása szükséges.

Iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó esetében a kérelmet szintén a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet (kölcsönvevő) székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani. Az ő estükben is szükséges a kérelem és mellékleteinek papír alapú és elektronikus, és az Adatlap elektronikus benyújtása. A kérelem mellékletét kell, hogy képezze a felszámoló azon tájékoztatása, mely tartalmazza a szolgáltatási díj elmaradása miatt érintett kölcsönzött/átengedett munkavállalók megnevezését, valamint a felszámoló tartozás elismerése, mely tartalmazza az egyes munkavállalókra vonatkozó elmaradt szolgáltatási díj összegét. A kérelmet a szolgáltatási díj esedékessé válását követő 10 munkanapon belül kell benyújtani. A  Cstv. 35. § (1) bekezdése értelmében a „felszámolás kezdő időpontjában a gazdálkodó szervezet valamennyi tartozása lejárttá (esedékessé) válik." A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet tehát kizárólag a felszámolás kezdő időpontját követő 10 munkanapon belül nyújthat be bérgarancia támogatás iránti kérelmet.

Amennyiben a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye nem Magyarországon található, úgy a felszámoló a támogatás iránti kérelmet a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet telephelye, fióktelepe, a kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet pedig a saját székhelye szerinti munkaügyi központhoz nyújthatja be.

 

A kérelem, adatlap és a hozzá kapcsolódó mellékletek benyújtásának módja a következő táblázatban foglalható össze:

 

Felszámoló

Kölcsönbeadó

Papír alapon

Elektronikusan

Papír alapon

Elektronikusan

Kérelem

Kérelem

Kérelem

Kérelem

-

Adatlap

-

Adatlap

Egyéb mellékletek

-

Egyéb mellékletek

-

 

 

5. Milyen feltételekkel vehető igénybe a támogatás?

A munkaügyi központ a támogatás megállapításáról rendelkezik, ha

- a kérelmező gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll, és

- esedékes vagy a társaság megszűnésével esedékessé váló bértartozását bevételek hiányában nem tudja kielégíteni.

 

A támogatás mérlegelési jogkörben történő megállapításának feltételei:

- ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt,

- azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette a Btv.-ben meghatározott ötszörös mértéket.

 

Döntése meghozatalakor a munkaügyi központ igazgatója mérlegeli, hogy

- a kérelemben meghatározott jogosultakkal szemben fennálló munkabértartozás tartalmaz-e állásidőre járó díjazást, illetve

- a támogatás megállapítása a kérelem benyújtását követő hat hónap alatt várhatóan elősegíti-e a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szervezet eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt).

 

A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet kérelmére a támogatást meg kell állapítani, ha a kölcsönvevő/szolgáltatást igénybevevő:

-   felszámolás alatt áll, és

-   az esedékes kölcsönzési díjat és szolgáltatási díjat bevételének hiányában nem tudja kielégíteni,

-   és a felszámoló a munkáltató nevében a tartozást elismerte.

A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az elmaradt szolgáltatási díjról és az érintett munkavállalókról külön nyilvántartást vezet, és a támogatás felhasználásáról köteles az állami foglalkoztatási szerv felé a támogatás kifizetését követő 15 napon belül beszámolót készíteni.

 

A munkaügyi központ a támogatás kifizetéséről a felszámoló számára értesítést küld. Az értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül a felszámoló köteles írásban tájékoztatni a munkavállalókat az őket érintő kifizetésekről, valamint az állami foglalkoztatási szervnek megküldeni a támogatásra vonatkozóan benyújtott havi adó és járulékbevallás beküldésének igazolására szolgáló EBEV nyugta másolatát és a munkavállalók tájékoztatásának megtörténtéről szóló nyilatkozatát.

 

6. Akérelem elbírálása

A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra – a Btv.-ben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

 

Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelem nem felel meg a törvényben meghatározott feltételeknek, a munkaügyi központ a gazdálkodó szervezet képviselőjét - határidő megjelölésével - hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása esetén a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni, vagy a támogatás megállapítására irányuló eljárást meg kell szüntetni. Ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet által megjelölt munkabértartozás kielégítése iránti igény megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek, a támogatást - az erre irányuló kérelem benyújtását követő nyolc naptári napon belül – határozattal meg kell állapítani. A támogatás megállapítása esetén a munkaügyi központ a kérelem átvételétől számított tizenöt naptári napon belül intézkedik az összeg átutalásáról. Természetesen hiánypótlás esetén, annak ügyintézési határideje az itt feltüntetett határidőbe nem számít bele.

 

Fontos változás 2014-től, hogy helytadó döntés esetén a támogatást a munkaügyi központ közvetlenül a munkavállaló részére fizeti ki, valamint gondoskodik a felszámoló által az Adatlapon közölt összegek közül a közterheknek az állami adóhatóság, a munkabért terhelő levonásoknak a jogosultak részére történő átutalásáról. Ebből következően, amennyiben az elektronikus rendszerben rögzített összegek magasabbak, mint amennyi az érintett munkavállalóra tekintettel megigényelhető, úgy a támogatás az adott személy vonatkozásában elutasításra kerül. Ebben az esetben a döntés indokolás részében a munkaügyi központ meghatározza az adott személyre vonatkozó támogatási összeghatárt, mely összeggel a munkavállaló részére a támogatás egy új kérelem formájában megigényelhető.

 

Felhívjuk a felszámolók figyelmét arra, hogy különösen körültekintően járjanak el a támogatás igénylésekor a munkavállalók bankszámlaszámának, illetve postai címének megadása során, tekintettel arra, hogy a Btv. 6. § (2) bekezdés második mondata alapján az átutalás elmulasztásáért, késedelmes vagy nem megfelelő teljesítéséért a munkavállalóval szemben a felszámolót terheli a felelősség, ha annak oka a felszámoló mulasztása vagy nem a jogszabálynak megfelelő adatszolgáltatása.

Amennyiben tehát a munkavállaló vagy a munkabért terhelő letiltás kedvezményezettje a munkaügyi központ által kifizetett támogatást nem veszi át, úgy az át nem vett támogatásrészre új kérelem nem nyújtható be. Ebben az esetben a támogatásrész nem megfelelő teljesítéséért a felszámolót terheli a felelősség.

Továbbá azt is fontos kiemelni, hogy a törvény módosítása következtében a kifizetés módját érintő változás, vagyis a támogatás fent meghatározott módon történő kifizetése nem érinti a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek, mint foglalkoztatónak, illetve a felszámolónak a társadalombiztosításról, valamint az adózás rendjéről szóló jogszabályban meghatározott, a társadalombiztosítási szervvel, az adóhatósággal és a foglalkoztatottal szemben fennálló kötelezettségeit.

 

Kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet esetében a támogatás továbbra is a kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet pénzforgalmi számlájára kerül átutalásra.

 

7. Atámogatás visszafizetése

Ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkaügyi központ bérgarancia támogatást nyújtott, a támogatás visszafizetése annak folyósításától számított 60. napon, illetve ha a felszámolási zárómérleg benyújtására a 60. napot megelőzően került sor, a felszámolási zárómérleg benyújtásának napját megelőző napon válik esedékessé. Amíg a támogatás teljes összegét nem fizették vissza, addig a felszámoló bérfizetésen kívül más célra kifizetést nem teljesíthet. A támogatás visszafizetésére csak pénzbeli teljesítés formájában kerülhet sor. A jogosulatlanul igénybe vett, vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni. Kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet esetében a visszakövetelés során a támogatási összeg és a jegybanki alapkamat kétszerese is a kölcsönbeadót, iskolaszövetkezetet terheli.


 

[1]A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
Tel.: (34) 513-580 Fax.: (34) 323-159 E-mail: komaromkh-mk@lab.hu