Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Munkaerő-piaci programok
Pályázatok
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Hírlevelek
Nyomtatványok
Tájékoztatók
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
TÁJÉKOZTATÓ A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújthatóNyomtatás

Vissza nem térítendő támogatás nyújtható azoknak a személyeknek, akik

–        legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, vagy

–        pályakezdő álláskeresőként nyilvántartottak, vagy

–        csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként nyilvántartottak (csoportos létszámleépítéssel érintettnek azt kell tekinteni, akivel a munkaadó a csoportos létszámleépítés keretében a felmondást írásban közölte), vagy

 

–        közfoglalkoztatást követően álláskeresőként nyilvántartottak, , vagy

–        legfeljebb 30 napja munkaviszony keretében foglalkoztatottak, és az előző 4 kategória valamelyikébe tartoztak a foglalkoztatás megkezdése előtt

-    aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt (a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, kormányzati szolgálatai jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony, valamint pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt) létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja, és

-    aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő lakás céljára szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és

-    akinek az utolsó munkahelye (ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történt munkavégzést) nem annál a foglalkoztatónál volt, amellyel a fent meghatározott munkaviszonyt létesít (e körülményt pályakezdő álláskeresők tekintetében nem kell vizsgálni), és

-    lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helyén, vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és

-    aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

 

A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülő

-    a lakhatási támogatás segítségével létrejövő fent részletezett jogviszony által olyan rendszeres jövedelmet szerezzen, amely havi bruttó jövedelme nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát, és

-    érvényes munkaszerződéssel, kinevezéssel vagy ösztöndíjas foglalkozatásról szóló szerződéssel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, amely tartalmazza a munkavégzés helyét is, és

-    bérleti szerződéssel igazolja a munkavégzés helyén, vagy a megfelelő településen (olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát) lévő lakóingatlanra bérlőként legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonya fennállását,

-    rendelkezzen banki lakossági folyószámlával, amelyről teljesíti a bérleti szerződésben foglalt bérleti díj bérbeadó részére történő átutalását.

 

Támogatás kizárólag belföldön való munkavégzés érdekében adható, és csak belföldi ingatlanra, az alábbi időbeli és összegbeli határokig:

 

1.)     A támogatás folyósításának időtartama legalább 6, legfeljebb tizennyolc hónap.

2.)      A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan, 1 fő esetében – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a támogatás folyósítási időtartamának

a) az első harmadidőszakában a havi 100 ezer Ft-ot,

b) a második harmadidőszakában a havi 60 ezer Ft-ot,

c) a harmadik harmadidőszakában a havi 40 ezer Ft-ot

nem haladhatja meg. Két fő nem közeli hozzátartozó együttköltözése esetén is ezen összeget szükséges figyelembe venni.

 

3.)       A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a támogatás folyósítási időtartamának

a) az első harmadidőszakában a havi 150 ezer Ft-ot,

b) a második harmadidőszakában a havi 90 ezer Ft-ot,

c) a harmadik harmadidőszakában a havi 60 ezer Ft-ot

nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a lakhatási támogatás feltételeinek (azaz a támogatást egy időben igénylik és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek).

 

4.)      A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a támogatás folyósítási időtartamának

a) az első harmadidőszakában a havi 200 ezer Ft-ot,

b) a második harmadisőszakában a havi 120 ezer Ft-ot,

c) a harmadik harmadisőszakában a havi 80 ezer Ft-ot

nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel (azaz a támogatást egy időben igénylik és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek).

 

A kirendeltségnek a támogatás megítélésében és összegének, folyósítási időtartamának meghatározásában mérlegelési lehetősége van.

 

A költségek megelőlegezése céljából egy alkalommal a bérleti szerződésben megállapított óvadék (kaució) összegéig, de legfeljebb 2 havi támogatási összeg mértékéig a kirendeltség előleget nyújt.

 

A 3.) és 4.) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás a támogatás feltételeinek megfelelő, valamint a támogatást egy időben igénylő és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöző személyek között egyenlő arányban oszlik meg.

A támogatás a bérleti díjjal (benne a közüzemi díjakkal) kapcsolatos kiadásokra használható fel. Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint társasházi lakás bérbeadása esetén a társasház takarításával és állagmegóvással, a bankszámlavezetéssel, postaköltséggel, biztosítással összefüggő költségek vehetők figyelembe. (Gázpalack, gáztartály, valamint szén, fa és egyéb energiahordozók költsége nem vehető figyelembe.) A Bérbeadó, a bérleti díjba beépített közüzemi költséggel csökkentheti a bérbeadásból származó jövedelmét.

A támogatás időtartama alatt, a támogatott részére egymást követően, több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is folyósítható a támogatás, azonban a költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja.

A támogatás folyósítási időtartamának kimerítését követően újabb támogatás, a támogatás lejártát követő 36 hónap elteltével állapítható meg.

 

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete:

 

Amennyiben a támogatás célcsoportjába tartozó álláskereső elhelyezkedése helyi munkaerőigény kielégítésével nem oldható meg, és esetében szükségesnek mutatkozik lakhatási támogatással elősegíteni elhelyezkedését, akkor azt a kirendeltségi ügyintézőjével közösen egyeztetik. Azt követően, az álláskeresőnek kell benyújtania a lakhatási támogatás iránti kérelmét a kirendeltségre, a rendelkezésre bocsátott kérelem-nyomtatványon.

E kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, vagy ha a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítésére a kérelem benyújtását megelőzően sor került, legkésőbb a jogviszony létesítését követő 30 napon belül kell benyújtania.

 

Amennyiben a kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően adja be a kérelmező, abban az esetben, legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napon belül csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

–        érvényes munkaszerződést, mellyel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, ennek tartalmaznia kell a munkavégzés helyét is, illetve

–        a bérleti szerződést, , valamint a meghatározott feltételeknek megfelelő településen lévő ingatlanba bérlőként, legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonyt és csatolja a bérlet fennállását igazoló dokumentumot.

Amennyiben a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítésére a kérelem benyújtását megelőzően sor került, és az legkésőbb a jogviszony létesítését követő 30 napon belül benyújtásra került, abban az esetben a kérelmezőnek

–        a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell az érvényes munkaszerződést, mellyel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, ennek tartalmaznia kell a munkavégzés helyét is,

–        valamint, legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napon belül csatolni kell a bérleti szerződést, , valamint a meghatározott feltételeknek megfelelő településen lévő ingatlanba bérlőként, legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonyt és csatolja a bérlet fennállását igazoló dokumentumot, továbbá a támogatás feltételeire vonatkozó nyilatkozatait.

 

A kirendeltség a támogatásról – a támogatást nyújtó a munkaügyi központ nevében – a kérelem beérkezését követő 45 napon belül dönt. A támogatással összefüggő feladatok és eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint kell eljárni.

 

A támogatás részletes feltételeiről a támogatást kérő és a kirendeltség hatósági szerződés(eke)t köt, mely szerződés(ek)ben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok.

A lakhatási támogatás Általános szerződési feltételei (ÁSZF) és a támogatás tájékoztatója a http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ak_tamogatasok&switch-content=ak_tamogatasok_lakhatasitamogatas&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full

oldalon olvasható.

 

Részletesebb felvilágosításért, kérjük, forduljon a kirendeltségek munkatársaihoz!

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
Tel.: (34) 513-580 Fax.: (34) 323-159 E-mail: komaromkh-mk@lab.hu